Polityka RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119 – dalej: RODO), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest spółka Inwespol Godlewscy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzyneckiego 29A, KRS: 0000682566, NIP: 9522164277, biuro@inwespol.pl
 2. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z sekretariatem Zarządu, e-mail: biuro@inwespol.pl
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na Pana/i zapytanie ofertowe, przesłania zamówionej przez Pana/ią informacji handlowej i podejmowania innych działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacji zawartej z Panem/ią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego i unijnego, w tym obowiązku archiwizacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • reklamy behawioralnej i innych dopuszczalnych przez prawo form badania preferencji lub zapotrzebowania na produkty lub usługi w ramach przedmiotu działalności, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed roszczeniami osób trzecich, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Jeśli wyraził/a Pan/i na to odrębną zgodę, Pana/i dane będą również przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takiej sytuacji przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres podejmowania działań na Pana/i żądanie oraz realizacji zawartej z Panem/ią umowy aż do wygaśnięcia obowiązków prawnych i przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w każdym innym przypadku – przez okres trwania uzasadnionego interesu prawnego administratora.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/i dane, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pana/i zdaniem przetwarzanie danych następuje w sposób niezgodny z prawem.
 10. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Pana/i zapytanie ofertowe, przesłania zamówionej przez Pana/ią informacji handlowej i podejmowania innych działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy, a także dla zawarcia i wykonania umowy.
 11. Pana/i dane mogą zostać udostępnione odbiorcom świadczącym na rzecz administratora usługi: księgowo-finansowe, informatyczne, doradczo-prawne, drukarskie, kurierskie, archiwizacyjne, niszczenia dokumentów i nośników danych, marketingowe i komunikacyjne, obsługi telefonicznej i elektronicznej, płatnicze, audytorsko-kontrolne, windykacyjne, a także podmiotom, wobec których na administratorze ciąży obowiązek udostępnienia tych danych, nabywcom wierzytelności, biurom informacji gospodarczej oraz podmiotom pośredniczącym w zawieraniu umów.
 12. Za Pana/i zgodą lub na Pana/i żądanie dane zostaną udostępnione innym zaakceptowanym lub wybranym przez Pana/ią odbiorcom, np. notariuszowi, doradcom kredytowym, pośrednikom finansowym etc. W takiej sytuacji przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 13. Pana/i dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.
 14. Pana/i dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.